Guest Blogger- My current favourite make-up products.

Today’s post is written by Karla from Beauty and Beyond who is kindly sharing her current favourite makeup products…

Hi! Im Karla from Beauty and Beyond… and Sabrina has kindly let me guest post on her blog so I thought I’d show you my favourite make-up products which I’m using right now.

1. Witch skin primer
I bought this when I had a really bad out break of spots and didn’t want to stop wearing make-up to try to get rid of them. This primer contains witch hazel which is an anti-blemish ingredient and it also acts as a base for you to apply your make-up. It really helped to clear up my skin and I’ve been using it ever since! 
2. Bourjois Clubbing mascara 
I’ve only recently started using this and it’s amazing! It gives amazing length to your lashes and it builds up nicely to give the look of lovely thick, long lashes. 
3. Bourjois smoky eye palette 
I’m rubbish at building up eyeshadow colours and creating smoky looks so these palettes are right up my street. They contain three co-ordinating shades and on the back it has a guide on how to use them to create the ‘smoky’ look. The finish of them is inbetween a matte and a slight shimmer and they are perfect for everyday wear or to create a more intense look for evening wear. 

4. Maybelline gel eyeliner
I bought this after hearing amazing stuff about it from other bloggers and they weren’t wrong. It’s really easy to apply whether you want a thin or a thicker line, it’s easy to build up and it is highly pigmented – it is a proper black!

5. 17 mirror shine lipsticks
Once again these were products which everyone raves about. I have 3 shades and my favourite has to be Belle. They give a nice sheer finish and there are shades for every mood! I use these all the time and will definitely purchase more shades.

So there we have it my favourite make-up products at the moment. Please let me know if you’ve tried any of these and what products you’re loving at the moment and thank you to Sabrina for allowing me to do this guest post!
Thanks so much for the guest post, I must try the Bourjois Mascara as I usually love them! Check out Karla’s blog here.

Twitter/ Facebook/ Bloglovin’

9 Comments

 1. 10th August 2011 / 6:00 pm

  Ahhhh amazing, it didn't even cross my mind that witch would do a primer! I need one because my MAC foundation keeps sliding off after a few hours (and I don't even have oily skin) so I was going to get an expensive one this weekend, but looking at the reviews for the witch one online it seems this one would be perfect.

  Does it keep your foundation in place for longer??

  Thanks for posting! xxx.

 2. 10th August 2011 / 6:38 pm

  @Emma – I find that it does keep my foundation in place for longer, I use powder mineral foundation, but everyone who's used it seems to love it x

 3. 11th August 2011 / 2:23 am

  what a great drug store selection!!! I am dying to try the bourjois mascara/ a drugstore mascara that doesn't start flaking on me! ty 🙂

 4. 11th August 2011 / 11:06 am

  The primer sounds amazing, especially since my skin is going mental at the moment!

 5. 11th August 2011 / 4:58 pm

  Thanks Karla 🙂 Going to give this a try for my holiday xx.

 6. Anonymous
  14th August 2011 / 4:56 am

  Lek rodzi [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka wch³aniania podwaliny tluszczowych z wykorzystaniem ludzki organizm ¿ywy. Owo ca³kowicie nowy farmaceutyk gwoli siusiumajtki, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê a przejœæ na starszy rang¹ bieg posi³ków. Lekarstwo ów przyklaskuje powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] tylko diety i æwiczeñ fizycznych. Specyfik tamten nabêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do rezolutnej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki zaœ po informacje o medykamentach. Wydalin w nastêpstwie tego alli Poruczamy tego¿ w³oœci¹ pañszczyznê wyci¹gów zaœ tak krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ z siedmiu najbardziej wyj¹tkowych natomiast œwietnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie realizatorów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ chwilowo trzy warianty prepratów. Nasza apteka o której piszemy dzia³a w metoda niezawodny i deleguje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] leki w przeci¹gu dopiero co niejakiego dnia odk¹d momentu zrealizowania twojego zlecenia. Tylko z owego zdobywa wyœmienite [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] diagnozy pacjentów. Na chudy brzuszekJest do licha i trochê apendyksów diety na wyszczuplenie. Do drobiazgowych nale¿¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, atoli rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast a pokazanym przedsiêwziêciem prawdopodobnie pochwaliæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê choæ zaœ æwiczenie fizyczne w obfitym stopniu kwalifikuj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, podczas gdy krwawienie przestaje, natomiast jajniki ostatecznie koñcz¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê skuteczne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy wszelako nie oznacza dla fizjonomii pieknej zguby natomiast trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

 7. Anonymous
  23rd September 2011 / 6:48 pm

  Life is good when some authors like post their articles!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *